Jaarplan 2018 Stichting Energie Zeist

 

Inleiding 

 

Het Jaarplan 2018 is samengesteld op basis van gesprekken met inwoners, energie ambassadeurs en partners (incl. aanbiedende partijen) en de feedback die wij in het afgelopen jaar hebben ontvangen. Voor het komende jaar willen wij vooral focussen op het versterken van SEZ als organisatie, steviger in te zetten op de versnellingsaanpak, meer huiseigenaren in beweging te krijgen (impact) en nog meer rendement te halen uit onze inspanningen. 

 

Korte terugblik 2017

 

In 2017 is een campagne afgerond en twee nieuwe campagnes gestart onder een aansprekende titel en met een aangepast pakket keuzemaatregelen. Voor 2017 is het aantal maatregelen achter gebleven op onze eigen doelstelling. In totaal zijn er in 2017 ruim 250 nieuwe maatregelen gerealiseerd via Mijn Groene Huis. De uiteindelijke impact is breder: want mensen praten erover en de bewustwording neemt toe, huiseigenaren gaan zelf aan de klus, kiezen voor een andere aanbieder of nemen op een later moment een besluit. Mijn Groene Huis krijgt meer bekendheid en wordt als een betrouwbare partner ervaren. 

 

De conversie van offerteaanvraag naar opdracht blijft hoog

 

Het informatiepunt is vernieuwd en het bezoekersaantal zit gemiddeld op zo’n 50 bezoekers per maand. Hier wordt informatie verstrekt door vrijwilligers en bewoners op weg geholpen. Ook via het informatiepunt hebben we bezoekers kunnen inspireren tot het nemen van maatregelen van isolatie maatregelen tot warmtepomp. 

In totaal zijn er in 2017 ongeveer 2.400 vrijwilligersuren gedraaid door alle betrokkenen en 1.500  betaalde uren (inclusief het project Couwenhoven Duurzaam). 

 

Campagnes 

 

Q1 afronding isolatie campagne. Resultaat: 100 isolatie maatregelen. De conversie van offerte uitbrengen naar aanleiding van het bezoek van de onafhankelijk adviseur naar een getekende opdracht is 40% . 

Q2 Zon op Zeistcampagne (Zon PV). Resultaat: 65 opdrachten voor de installatie van zon pv, de conversie van offerte naar opdracht was conversie 70%  

Q4 Start isolatiecampagne Heel Zeist Isoleert. Resultaat tot nu toe (1-12-17): ca. 30 isolatie maatregelen, de directe conversie is 45%. Campagne loopt door tot eind februari 2018.

 In de bijlage de SWOT analyse over 2017 als input voor het plan van 2018. 

 

Plan 2018: onze doelstelling

 

 • In 2018 verwachten we op basis van de resultaten in 2017 en het versterken van de versnellingsaanpak in totaal op nieuwe 350 maatregelen uit te komen. We streven ernaar de conversie te handhaven op minimaal 45%. 
 • Nieuwe thema’s in programmering campagnes. Bestaande aanpak en keuzepakketten voor maatregelen in het kader van de Zon op Zeisten Heel Zeist isoleertcampagnes worden opnieuw aangeboden. 
  • Q2:  Zon op Zeistcampagne. Tijdens deze campagne ligt de focus op grote collectieve zon pv projecten die kunnen worden gerealiseerd op daken van bedrijven, sportverenigingen etc. Tijdens de Zon pv campagne in het voorjaar zijn wij veelvuldig benaderd door bewoners (huiseigenaren en huurders) die geen zonnepanelen systeem op het eigen dak kunnen/willen realiseren en om een alternatief vragen voor eigen stroom opwek. Hoofddoel is om tijdens de campagne twee daken te selecteren waar in 2018 een collectie zon-pv systeem kan worden gerealiseerd en tevens 50 opdrachten voor particuliere zon pv systemen. Bewoners zullen tijdens de campagne worden opgeroepen om mee te denken over geschikte daken om zo de betrokkenheid te vergroten. 

Deze campagne valt samen met het opzetten van postcoderoos project via een nog op te richten coöperatie (additioneel budget voor initiatieffase toegekend)

 • Q4: Campagne over Aardgasloos wonen. In het afgelopen jaar kregen wij regelmatig vragen over dit thema. Wij willen inspelen op deze behoefte, door hier een aanpak tegenover te stellen. Inhoudelijk zal deze nog worden uitgewerkt. Tijdens deze campagne zal ook het Isolatie maatregelen pakket worden aangeboden. Dit is vaak voor mensen de  eerste stap om het rendement van alternatieve verwarming systemen te vergroten. Als onderdeel van deze campagne hebben wij als doel om een wijk/buurt te vinden die bereidt is hierin voorop te lopen. Subdoel is 300 nieuwe opdrachten voor isolatie maatregelen. Doel 1 wijk met interesse voor aardgasloos wonen. Subdoel 300 maatregelen. 

Tijdens deze campagne zal inhoudelijk de verbinding worden gemaakt met lopende initiatieven en onderzoeken rond aardgasloos wonen in Zeist. 

 • Marketing & communicaties: meer doelgroep communicatie en grotere naamsbekendheid. 
 • Ambitie ontwikkelen en indienen subsidieaanvraag SEZ 2019-2022 
 • Fase 2 afronden project Couwenhoven Duurzaam(en opstarten Pedagogenbuurt Duurzaam) en subsidie aanvraag fase 3 
 • Opzetten Energie besparingscampagne, waarbij verminderen energie verbruik door inzicht en aanpassen gedrag centraal staat (additioneel budget toegekend 2017) 
 • Nieuwe PMC onderzoeken: elektrisch vervoer (additionele funding nodig) 
 • Als onderdeel van de kwalitatieve doelen zal SEZ: 
  • Meer samenwerking met de wijkverenigingen om activiteiten in de wijk te organiseren. 
  • Bijdragen aan de ontwikkeling van het Energieplan Samen Duurzaam Zeist
  • Verbinden met o.a. Samen Duurzaam Zeist, woningcorporaties en zorginstellingen en maatschappelijke organisaties om Mijn Groene Huis te versterken en meer vrijwilligers aan te trekken. 
  • Samenwerking tot stand brengen met het nieuwe regionaal energieloket jouwhuisslimmer.nl
  • Meer vrouwen interesseren voor de rol van energie ambassadeur

De doelen worden uitgewerkt in het operationeel plan en het communicatieplan 2018 dat met de na afronding met de gemeente zal worden besproken. 

 

Wat hebben we nodig? 

 

 • Meer kennis ontwikkelen energie ambassadeurs > opleidingen aanbieden in samenwerking met NMU of andere lokale coöperaties en waar mogelijk in U-thuis verband. 
 • Communicatie: meer inzicht in remmers en drivers. Waarom doen mensen iets wel of niet en waar worden ze extra bij van? 
 • Meer vrijwilligers en een vrijwilligers coördinator
 • Aanvullende fondsen (co-financiering voor projecten en provinciale fondsen om de versterken, te verbreden en te versnellen)
 • Dienstverlening aanbodkant op peil houden en monitoren (d.m.v. vragen, enquêtes) 
 • Benaderen van huiseigenaren in samenwerking met de gemeente via een brief blijft nog een belangrijk middel voor een groot bereik. Tevens meer samenwerken met gemeente voor inzicht in wijken op basis van beschikbare (openbare) data. Welke wijken lenen zich voor benadering aardgasloos etc. 
 • Stevige nieuwe ambitie rond energie besparende maatregelen en opwek in het nieuwe coalitie akkoord en draagvlak voor een uitvoerende rol van SEZ hierin. 

 

Proces subsidie aanvraag 2019-2022

 

 • Hoe zit subsidieaanvraag proces in elkaar   
 • Brainstorm februari: SEZ ambitie na 2018 uitwerken 
 • Toetsen Ambitie brede groep EA’s , SDZ, partners en Gemeente
 • Concept bespreken met gemeente
 • Subsidieaanvraag definitief en versturen 

 

Budget 2018 

 

Voor de funding van onze activiteiten volgend jaar zijn wij bezig met co-financiering door gesprek aan te gaan met partners en stakeholders. Het verdienmodel van SEZ blijft conform verwachting bescheiden. Bewoners blijken wel bereid te zijn een bijdrage van 50 euro te betalen voor het onafhankelijke advies dat MGH aanbiedt. Kostendekkend is dit niet. Aangehaakte bedrijven dragen bij waardoor we meer kunnen doen. De exploitatie is hiermee in combinatie met noodzaak en ambitie niet rond te krijgen. 

De begroting staat onder druk voor de SEZ/MGH activiteiten, omdat we een voorziening moeten opnemen voor de accountantskosten subsidie afrekening 2018 (7,5K) en een voorzieningen voor de huur van het informatiepunt voor het geval de subsidie afloopt en het huurcontract nog doorloopt (1,5K). Een belangrijk onderdeel van de versnellingsaanpak is voldoende middelen. We vragen de gemeenten deze kosten (9K) voor de rekening te nemen zodat SEZ/Mijn Groene budgettair meer ruimte heeft. 

Bedragen zijn exclusief BTW.

 

Bijlage SWOT analyse als input voor plan 2018

 

Wat ging goed

Wat kan beter

 • Grote inzet en betrokkenheid van iedereen
 • Veel uitgevoerde maatregelen 
 • Hoge conversie acties 
 • Communicatie middelen op orde
 • Kwaliteit dienstverlening is goed  
 • Informatiepunt interieur vernieuwd en bezoekers aantallen stabiel 
 • Ontzorgen: dit werkt goed en wij zijn ver met onze aanpak vergeleken met andere projecten. 
 • Vraag & aanbod communiceert met elkaar
 • Veel face-2-face contacten
 • Interne organisatie goed op orde (processen, administratie) 

 

 • Meer inhoudelijke training Energie ambassadeurs (concepten etc.) 
 • Doorverwijzen naar aanbod zijde
 • Bekendheid MGH. Moet Top of mind zijn bij alle huiseigenaren die iets willen doen met energie besparende maatregelen. 
 • Netwerk vergroten en inzetten als kanaal (wijkvereniging, sportclubs bedrijven zoals Triodos, PGGM etc)
 • Meer versnelling realiseren
 • Integrale aanpak voor meervoudige maatregelen aanbieden. Vraag is er!  
 • Meer bezoekers Informatiepunt
 • Extra co-financiering 

 

 

 

Belangrijkste kansen en bedreigingen

Kansen

Bedreigingen

 • We worden gezien als een strategische partner voor andere domeinen (circulair, bedrijven)
 • Versnellingsaanpak Couwenhoven en Pedagogenbuurt opschalen 
 • Urgentie groeit t.o.v doestelling 2030. 
 • Additionele financieringspotjes beschikbaar (provinciaal)  
 • Gemeenteraadsverkiezingen
 • Toename elektrisch vervoer. Focus: laadpalen infrastructuur, deelauto
 • Meer vraag naar integrale oplossingen en aardgasloos wonen
 • Techniek wordt goedkoper en ontwikkelt snel 
 • Subsidie warmtepomp loopt door in 2018
 • Provincie legt 15K per NOM woning bij  
 • Nieuwe regionaal energie loket 
 • Geen subsidie na 2018
 • Doelstellingen niet halen
 • Te weinig lokaal aanbod (kwaliteit & kennis aanbodzijde) 
 • Onvoldoende groei aantal vrijwilligers voor versnelling
 • Inwoners geen vertrouwen in MGH
 • Geen subsidie na 2018

 • Doelstellingen niet halen

 • Te weinig lokaal aanbod (kwaliteit & kennis aanbodzijde) 
 • Onvoldoende groei aantal vrijwilligers voor versnelling
 • Inwoners geen vertrouwen in MGH 

 

 Je kunt hier het jaarplan 2018 in pdf downloaden